BALB/cA.Cg.SHJH hr 小鼠的培育及其相关遗传学特性分析
谈小倩, 杨颢, 唐慧青, 瞿伟, 李亮, 钱珍, 顾坚忠, 徐平, 肖君华
Creation and Analysis of Related Genetic Characteristics of BALB/cA.Cg.SHJH hr Mice
Xiaoqian TAN, Hao YANG, Huiqing TANG, Wei QU, Liang LI, Zhen QIAN, Jianzhong GU, Ping XU, Junhua XIAO
实验动物与比较医学 . 2023, (4): 363 -370 .  DOI: 10.12300/j.issn.1674-5817.2023.055